fastilium.com
logo

NYHETER

Kallelse till årsstämma 7 juni 2021

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) (nedan ”Bolaget”), org. nr 556705–1965, kallas härmed till årsstämma den7 juni 2021 kl. 14.00 på Regus, Östermalmstorg 1 3tr i Stockholm.

Maj 6th

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 maj 2021, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 28 maj 2021, under adress Fastilium Property Group AB, c/o Tunroth Management, Östra Finnbodavägen 39, 131 73 Nacka eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 28 maj 2021 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.fastilium.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  2. dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer
 10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt val av revisorer
 12. Stämmans avslutande

Punkt 9 - Antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer

Aktieägare representerande ca 44 procent av aktier och röster i Bolaget föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisorsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 10 - Arvoden åt styrelsen och revisor

Aktieägare representerande ca 44 procent av aktier och röster i Bolaget föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen samt att revisorn erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer

Aktieägare representerande ca 44 procent av aktier och röster i Bolaget föreslår:

 • omval av Ted Rollins, Björn Rönnqvist, Michael Rollins och Per-Erik Tunroth, och
 • omval av KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 för ändring av bolagsordning är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Kopia av årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse, finns tillgängliga hos Bolaget, på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida www.fastilium.se senast tre veckor före stämma. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

* * * * * *

Fastilium Property Group AB (publ)

Stockholm i maj 2021, Styrelsen