fastilium.com
logo

NYHETER

Kallelse till årsstämma 10 Juni 2020

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705–1965, har kallats till årsstämma den 10 juni 2020 kl. 14.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm.

May 12th

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i aktieboken den 4 juni 2020 och som anmält sig till bolaget senast den 4 juni 2020. Anmälan kan göras skriftligen till Fastilium Property Group AB, Box 5152, 102 44 Stockholm eller via e-mail investors@fastilium.se. Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 4 juni 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.fastilium.com.

Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastilium.com, och skickas till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress.

* * * * * *

Stockholm i maj 2020

Fastilium Property Group AB

Styrelsen