fastilium.com
logo

NYHETER

Kallelse till årsstämma 17 juni 2019

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) (nedan ”Bolaget”), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 17 juni kl. 16:00 på Ramberg Advokatbyrå Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.

May 15th

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 11 juni 2019, under adress Fastilium Property Group AB, Postbox 5152, 102 44 Stockholm eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 11 juni 2019, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Fullmakt

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och beslut om
 8. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 11. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Stämmans avslutande

Övrigt

Kopia av årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse, finns tillgängliga hos Bolaget, på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida www.fastilium.se senast tre veckor före stämma. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

* * * * * *

Fastilium Property Group AB (publ)

Stockholm i maj 2019, Styrelsen