News

Kallelse till årsstämma 21 mars 2018

 • Kallelse till årsstämma 21 mars 2018

   

  Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) (nedan ”Bolaget”), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 21 mars 2018 kl. 15:00. hos No18 Office & Lounge, Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

   

  Rätt att delta i årsstämman

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 mars 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 mars 2018, under adress Fastilium Property Group AB, Postbox 5152, 10244 Stockholm eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 mars 2018, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

  För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

  Fullmakt

  Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och beslut om
   1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
   2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
  9. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
  10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter
  11. Framläggande av kontrollbalansräkning
  12. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
  13. Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
  14. Stämmans avslutande

   

  Punkt 8 i dagordningen -Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Styrelsens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor före stämman

  Punkt 9 Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
  Styrelsens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor före stämman

  Punkt 10  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter
  Styrelsens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast två veckor före stämman

  Punkt 13 i dagordningen – Beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget
  Styrelsen har tidigare upprättat och låtit Bolagets revisorer granska en kontrollbalansräkning. Denna kontrollbalansräkning lades fram för aktieägarna på bolagsstämma i Bolaget den 21 september 2017. På samma bolagsstämma beslöt aktieägarna att bolaget inte skulle försättas i likvidation (dvs. om fortsatt drift av Bolaget), att minska aktiekapitalet med 32 364 545 kronor genom indragning av 32 364 545 aktier för täckning av förlust, varefter Bolagets aktiekapital uppgick till 43 905 185 kronor och antalet aktier till 43 905 185.
  På den extra bolagsstämma som den 28 november beslöts att minska aktiekapitalet med ytterligare 43 246 650 kronor denna gång utan indragning av aktier för täckning av förlust, varefter Bolagets aktiekapital uppgick till 658 535 kronor.  Härigenom återställdes Bolagets aktiekapital och detta är fortfarande intakt enligt den nya kontrollbalansräkning som styrelsen upprättat och efter revidering kommer att framlägga på bolagsstämman den 22 februari 2018.

  Styrelsen, som inte anser att det föreligger några andra alternativ till likvidationsalternativet än fortsatt drift av Bolaget, föreslår att stämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget.

  Om stämman inte fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift av Bolaget, utan beslutar att Bolaget skall träda i likvidation, föreslår styrelsen att Bolaget skall gå i likvidation den dag då Bolagsverket har utsett likvidator för Bolaget. Styrelsen uppskattar att ett skifte i Bolaget ska kunna äga rum kring årsskiftet 2018/2019 och att skifteslikvidens storlek kan komma att uppgå till i vart fall Bolagets egna kapital.

  Övrigt

  Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse, finns tillgängliga hos Bolaget, på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Styrelsens och aktieägarnas förslag till beslut enligt ovan är fullständiga i denna kallelse.

   

  * * * * * *

  Fastilium Property Group AB (publ)

  Stockholm i januari 2018, Styrelsen

  Comments are closed.