News

Kallelse till extra bolagsstämma 28 november 2017

 • Kallelse till extra bolagsstämma 28 november 2017

  Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) (nedan ”Bolaget”), org. nr 556705-1965, kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 november 2017 kl. 14:00. hos No18 Office & Lounge, Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

  Rätt att delta i den extra bolagsstämman

  Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 november 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 november 2017, under adress Fastilium Property Group AB, Postbox 5152, 102 44 Stockholm eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 november 2017, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman.

  För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till extra bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

  Fullmaktsblankett finns här

  Styrelsen och den verkställande direktören kommer, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

  Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av Bolagetsordningen
  8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
  9. Stämmans avslutande

   

  Underlag till punkterna 7 och 8 finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fastilium.se.

  * * * * * *

  Fastilium Property Group AB (publ)

  Stockholm i augusti 2017, Styrelsen

  Comments are closed.