News

Kallelse till årsstämma 20 april

 • Kallelse till årsstämma 20 april

   

  Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ) (nedan ”Bolaget”), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 20 april 2017 kl. 15:00. hos No18 Office & Lounge, Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.

   

  Rätt att delta i årsstämman

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 april 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 april 2017, under adress Fastilium Property Group AB, Postbox 5152, 10244 Stockholm eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april 2017, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

  För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

  Fullmakt finns här

  Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och beslut om
   1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
   2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
  9. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
  10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter
  11. Beslut om ny bolagsordning avseende antalet ledamöter m.m.
  12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
  13. Beslut om justeringsbemyndigande
  14. Stämmans avslutande

   

  Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

  Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning ska ske.

  Punkt 8 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer

  Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden samt med 50 000 kr till extern ledamot (ledamot ej anställd i bolaget). Därutöver föreslår styrelsen att ersättning ska utgå per styrelsemöte med 7 500 kr (3 750 kr för deltagande per telefon).
  Arvode till revisorn utgår enligt löpande godkänd räkning.

  Punkt 9 – Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter

  Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras senast två veckor före stämman och publiceras på bolagets hemsida.

  Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.

  Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras senast två veckor före stämman och publiceras på bolagets hemsida.

  Punkt 11 – Beslut om ny bolagsordning

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändringar i bolagsordningen enligt följande.

  Paragraf 1–5 är oförändrade

  §6 ska lyda:

  Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter med högst 3 suppleanter.

  Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

  §7 – 10 är oförändrade

  Punkt 12 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier i både stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

  Bemyndigandet ska bl.a. användas för genomförande av förvärv eller finansiering varvid villkoren ska vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

  Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

  Övrigt

  Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse, finns tillgängliga hos Bolaget, på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Styrelsens och aktieägarnas förslag till beslut enligt ovan är fullständiga i denna kallelse.

   

  * * * * * *

  Fastilium Property Group AB (publ)

  Stockholm i mars 2017, Styrelsen

  Comments are closed.